پرسش و پاسخ

برای آزمایش قند چند ساعت باید ناشتا باشیم؟

10تا۱۲ ساعت ناشتایی، برای انجام تست قند کافی است.